ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 ประวัติโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

                                         ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

              โรงเรียน บ้านกระทุ่มล้ม   ที่ตั้ง  ๑๓๕   หมู่ ๗  ตำบล กระทุ่มล้ม   อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒   โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๙-๖๑๘๙   โทรสาร ๐-๒๔๒๙-๒๑๖๔   e-mail :  ktl_๕๕ @ hotmail.co.th       Web-site : http://schoolweb.eduzones.com/krathumlom/ เปิดสอนระดับ ชั้น อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เนื้อที่   ๗ ไร่ ๔  งาน ๓๒  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ ๑,๒,๕,๖,๗,๘ และ ๙  ตำบลกระทุ่มล้ม

ประวัติโรงเรียน

          ก่อสร้างโรงเรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ โดย นายคล้อย  โตมอญ ดำเนินการก่อสร้าง โดยอาศัยที่ดินในหมู่บ้านโคกใหญ่ ปลูกเป็นอาคารชั่วคราวเปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๔
          พ.ศ.๒๔๘๐ นายเต็ก  กรรณสูตร  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนจำนวนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โดยสร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป.๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด ๓ ห้องเรียน ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑-ป.๔
          พ.ศ.๒๔๙๘ ขุนนครรัฐเขตต์  นายอำเภอสามพราน ได้ติดต่อขอเงินบริจาคจากกองมรดกของนายบุญด้าน  กรรณสูตร จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และจัดหาสมทบอีก ๑๓๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๗ ห้องเรียนและได้รับอนุญาตให้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
          พ.ศ.๒๕๑๖ ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.๕- ๗ และได้เงินอุดหนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ประชาชนร่วมสมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน  ๑   หลัง  ขนาด ๔ ห้องเรียน  และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๖๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน เป็นอาคารแบบ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร             
          พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวนเงิน ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ เป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น ขนาด ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง        
         ปีการศึกษา ๒๕๓๔ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) เป็นปีแรก        
         พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑  หลัง งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท          
         พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘ ขนาด ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
         นอกจากอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนยังได้งบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๖ หลัง และก่อสร้างส้วม ๕ หลัง และบริษัท สตาร์บล็อค จำกัด สร้างส้วมอีก ๑ หลัง และได้รับอนุญาตให้รื้อถอนใน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน          
         พ.ศ.๒๕๔๕ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๑๘ ห้อง งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  
         พ.ศ.๒๕๔๙ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และคณะ รวมกับรายได้ที่ได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๒/๒๘ ขนาด ๔ ชั้น ๙ ห้อง และห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ ๕,๖๓๐,๐๐๐ บาท          
         ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน)  จำนวน  ๗,๑๑๐,๐๐๐  บาท      
         ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีข้าราชการครู จำนวน  ๔๔  คน พนักงานราชการ จำนวน ๓ คน และครูจ้างสอน จำนวน ๑๒  คน งบเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ๒  คน ครูธุรการ ๑ คน นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๓๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) เมื่อคำนวณอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. แล้ว ปัจจุบันขาดแคลนครู จำนวน ๒๐ คน

 

                                            

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-22 05:59:29 น

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน