กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 กฏ ก.ค.ศ ว่าการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.02 KB
 กฏ ก.ค.ศ ว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.69 KB
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
 พรบ.การอำนวยความสะดวก 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.03 KB
 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB
 ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB
 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB